Kalkografia – odbitka z szablonu. Jasna figura na ciemnym tle kalkografia w edukacji wczesnoszkolnejPrzy­go­tuj: że­laz­ko, kalkę ołów­kową lub ma­szy­no­wą; pa­pier; wy­cię­ty z kar­tonu sza­blon (im kar­ton grub­szy tym wię­cej można zro­bić od­bi­tek). Mo­żesz oczy­wi­ście przy­go­tować kom­pozy­cję skła­dają­cą się z wielu elemen­tów. Cie­ka­we efek­ty uzy­skasz na­ci­nając kar­ton. Warto mieć pod ręką ka­wałek sta­re­go koca lub kilka nie­po­trzeb­nych gazet, na któ­rych bę­dziesz pra­so­wać. W ten spo­sób za­bez­pieczysz pod­łoże przed za­bru­dze­niem i uła­twisz sobie pracę (na mięk­kim pod­kła­dzie le­piej się pra­su­je).

kalkografia technika plastycznaSzablon połóż na arkuszu papieru i nakryj kalką (błyszcząca, brudząca strona musi przylegać do papieru). Teraz warto przykryć całość kawałkiem starej gazety, żeby zabezpieczyć żelazko przed zabrudzeniem (pominęłam ten element na zdjęciach, żeby lepiej zaprezentować technikę).

technika graficznaZabezpieczoną kalkę przeprasuj średnio rozgrzanym żelazkiem. Dzieci muszą to robić pod opieką dorosłych.

odbitka z szablonu w kalkografiiZdejmij kalkę.

rozwój zdolności manualnych dzieci i młodzieżyZdejmij szablon.

kalkograficzny witrażWykorzystaną kalkę przeprasuj ponownie. Dzięki temu na papierze odbiją się szczegóły.

kalkografia prace plastyczneOdbitka gotowa. Możesz ją zostawić albo...

szablon dziecka...coś dorysować lub domalować. W ten sposób przekształcisz monochromatyczną grafikę w kolorową ilustrację lub obrazek.

Alternatywnym wariantem tej techniki jest tak zwany „witrażyk”,Kalkograficzny witrażyk czyli odbitka bezpośrednio na kalce (przykładem może być praca 10-letniej Moniki – reprodukcja obok). W tym przypadku kończymy pracę po pierwszym przeprasowaniu kalki (zdjęcie 3). Zostaje nam kalka z odbitym szablonem (zdjęcie 4) i czarno-biała lub czarno-fioletowa odbitka bez szczegółów (jak na zdjęciu 5).

Oczywiście można wykorzystać szablon ponownie i przeprowadzić wszystko tak jak opisałam powyżej. W ten sposób z jednego szablonu można uzyskać:

• witrażyk;

• czarno-białą lub fioletowo-białą odbitkę bez szczegółów;

pomoce dydaktyczne w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym• czarno-białą lub fioletowo-białą odbitkę bez szczegółów uzupełnioną o malarstwo lub rysunek;

temat zima w wychowaniu plastycznym• końcową odbitkę kalkograficzną z detalem;

projekt edukacja artystyczna• końcową odbitkę kalkograficzną z detalem uzupełnioną o malarstwo lub rysunek.

Miłej zabawy!